شیره

شیره :

 

شیره از حل کردن تریاک در آب و صاف کردن آن بدست می آید .

 

شیره سوخته  :

 

فرم دیگری از تریاک است که از جمع آوری باقیمانده تریاک که در نتیجه سوختن در حین کشیدن آن توسط وافور در محفظه سفالین وافور باقیمانده است، بدست می آید. مقدار مورفین و سایر آلکالوئیدها در این نوع تریاک بیشتر از خود تریاک است .

 

بازگشت به صفحه اصلی